ข้อมูลวิทยาลัย    |   แนะนำบุคลากร    |   แผน/งบประมาณ   |   การจัดการศึกษา   |   จำนวนนักศึกษา   |   สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์    |    รวมรูปกิจกรรม    |    องค์การนักศึกษา
 
คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
08103
 

 
 
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 153 ไร่ 23 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 3 (บ้านป่าป๋วย) ต. บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูนไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 106 ระยะทางประมาณ 40 ก.ม. ได้รับจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น "วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง" วันที่ 18 มิถุนายน 2540 ระยะแรกมีการเรียนการสอน 2 แผนก คือ แผนกวิชาพณิชยการ แผนกวิชาช่างยนต์ และ เปิดแผนกช่างไฟฟ้าในปี 2542- ปัจจุบั
 
     
 
 
 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5359-1165 Fax 0-5398-0909

 
101
ห้องผู้อำนวยการ
114
ห้องพัฒนาการศึกษา
 
102
ห้องรองฝ่ายบริหารทรัพยากร
115
สหการ
 
103
ห้องรองฝ่ายวิชาการ
116
ป้อมยาม
 
104
งานวิชาการ,งานทะเบียน
117
ห้องพาณิชย์
 
105
ห้องบริหารทรัพยากร
118
ห้องประชาสัมพันธ์
 
105
งานสารรรณ
119
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงบประมาณฯ
 
108
ห้องวิทยบริการและห้องสมุด
120
ห้องอาหาร
 
109
อาคารช่างยนต์
121
อาคารพื้นฐาน
 

110

ตึกช่างไฟฟ้า

122
อาคารช่างยนต์ใหม่
 
111
บ้านพักผู้อำนวยการ
123
ห้องรองฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 
112
ห้องพัสดและอาคารสถานที่
124
ห้องประชุมใหม่
 
113
ห้องแผนงบประมาณฯ
125
ตึกอิเล็กทรอนิกส์
 
     
 
ที่ตั้งวิทยาลัย
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 3 หมู่บ้านป่าป๋วย ต. บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูนไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 106 ระยะทางประมาณ 40 กม. รายละเอียดของอาณาบริเวณมีดังต่อไปนี้
 

หมายเลข 1  ป้ายวิทยาลัย

  หมายเลข 13  สระน้ำ
  หมายเลข 2   สระน้ำ   หมายเลข 14  อาคารอำนวยการ/ อาคารเรียน
  หมายเลข 3   ป้อมยาม   หมายเลข 15  อาคารโรงฝึกงาน  
  หมายเลข 4   สหการ  

หมายเลข 16 อาคารอุตสาหกรรมโรงฝึกงาน

  หมายเลข 5   สนามกีฬา   หมายเลข 17 โรงรถ และสนามเปตอง
  หมายเลข 6   พระพุทธรูป   หมายเลข 18  สนามกีฬา
  หมายเลข 7   อาคารกิจการ    หมายเลข 19 สนามบาสเก็ตบอล/ วอลเลย์บอล
  หมายเลข 8   โรงอาหาร/หอประชุม   หมายเลข 20 ลานพระศิวะ
  หมายเลข 9    ห้องน้ำ   หมายเลข 21 ลานจอดรถ
  หมายเลข 10  อาคารเรียนชั่วคราว    
  หมายเลข 11 เทคนิคพื้นฐาน/พัสดุกลาง    
  หมายเลข 12  บ้านพักครู    
       

   

 
     
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (พ.ศ. 2552-2561)

ปรัชญา

                “เชิดชูคุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

                วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม คุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมเพิ่มโอกาส พัฒนาอาชีพให้ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีส่วนร่วมตรงตามความต้องการชุมชนและตลาดแรงงาน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
 4. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบริการชุมชนด้วยจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาระบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

  • จัดการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ
  • จัดฝึกอบรมวิชาชีพเป็นการส่งเสริมเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ให้บริการชุมชนสังคมทางด้านวิชาชีพ

   

  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
                  ในการผลักดันให้วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์  ดังนี้
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน   มีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

  1. พัฒนาครูให้มีทักษะอาชีพ ทักษะการสอน
  2. เพิ่มโอกาสในการฝึกงาน ฝึกปฏิบัติเพื่อสู่ความเป็นเลิศของอาชีพ
  3. สนับสนุนสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน
  4. คุณธรรมนำความรู้ สู่มาตรฐานอาชีพ
  5. ความร่วมมือจากชุมชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษา

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักเรียนนักศึกษา
  มีกลยุทธ์ ดังนี้

  1. บูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 13 ประการ ในการจัดการเรียนการสอน
  2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาทุกคน
  3. บริหารจัดการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. คุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐานอาชีพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม  มีกลยุทธ์ ดังนี้

  1. จัดแผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามชั้นปี
  2. ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 ดี
  3. พัฒนาหลักสูตรโดยรวมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ
  4. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบริการชุมชน  มีกลยุทธ์ ดังนี้

  1. ครู 1 วิจัย 1 นวัตกรรม
  2. โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
  3. พัฒนาครูให้มีความรู้เรื่องงานวิจัย
  4. นำความต้องการของชุมชนมาประดิษฐ์นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  จิตอาสาพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชน  มีกลยุทธ์ ดังนี้

  1. บริการวิชาชีพสู่ชุมชน สอนวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ในชุมชน
  2. บริการงานซ่อมให้ประชาชนในชุมชนโดยครูและนักเรียนด้วยจิตอาสา

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  มีกลยุทธ์ ดังนี้

  1. บริหารงานให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
  2. บริหารจัดการโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ เป็นแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

  นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
  “วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

   การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชน และ ต่อสังคม โดยการพัฒนาอย่างรอบด้าน   ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การตัดสินใจ  และการกระทำตาม   ขั้นตอน  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  คือ จุดประกายด้วยปรัชญาของวิทยาลัยฯ “เชิดชูคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม” สร้างกระแสด้วยการขยายเครือข่ายชุมชน เห็นคุณค่าการนำไปปฏิบัติด้วย ความภาคภูมิใจ เพื่อการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่บนพื้นฐานความพอดี พึ่งตนเอง  ได้ รู้เท่าทัน เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทน พากเพียรพยายาม มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มี วินัย มีสติ มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวม  และตั้งอยู่บนความไม่ประมาท มีการพัฒนาความรู้อย่าง  ต่อเนื่อง สมดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “เชิดชูคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม”
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  ได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดย บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจึงร่วมใจ กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมาโดยมีขั้นตอน  การดำเนินการดังนี้

  1.  กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสำคัญของสถานศึกษาโดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.  พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ  ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
  4.  เตรียมความพร้อมของ ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เพื่อให้พร้อมต่อการ ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  5. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกแผนกวิชาชาและในทุกสาขางาน โดยจัดทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและลงถึงระดับแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดนิเทศติดตาม การนำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ พัฒนาทักษะ คุณภาพชีวิตของผู้เรียน ให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการจดแล้วไม่จนของแผนกพณิชยการโครงการอาหารปลาอาหารใจ โครงการร้านค้าจำลอง โครงการวิชาชีพสู่ชุมชน โครงการ ่ ่ รณรงค์ป้องปรามและต้านยาเสพติดในวิทยาลัย โครงการต่างๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการ ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการสารธรรมชาติจากสะเดาไล่แมลง และยาฆ่าหญ้าจากผักขี้เหล็ก ซึ่งจัดอยู่ในด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการประกวดดนตรีลูกทุ่ง กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย เช่นประเพณีลอยกระทง ประเพณีถวายเทียนพรรษา  โครงการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีจิตอาสา/ จิตสาธารณะ ในโครงการ อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนในโอกาสต่าง ๆ โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ฯลฯ
  6.    เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา โครงจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในวิทยาลัยและ  โครงการบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงชีวิต
  7. จัดระบบนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน ให้ผู้ปกครองเครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนสำคัญทุกขั้นตอน ผลจากการดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยฯ ทำให้วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง มีความพร้อมในการรับการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

  เพื่อให้สอดคล้องต่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

   • การประหยัดพลังงาน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างคุ้มค่า
   • การลดจำนวนหลอดไฟในห้องต่าง ๆ ลง
   • การเปิดไฟเท่าที่จำเป็น และปิดไฟที่ไม่ใช้ทันที
   • การเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ ตามเวลาที่กำหนด ช่วงเช้า หลังจาก 10.00 น. เป็นต้นไป  และปิดทันทีที่ไม่มีคนอยู่ห้องเกิน 30 นาที และหากมีอากาศดีไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ
   • การใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า
   • การใช้เครื่องใช้สำนักงานร่วมกัน (จัดเป็นตะกร้า เครื่องใช้ 1 ห้อง 1 ชุด)
   • การใช้ระบบสื่อสารข้อมูลด้วย ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
   • ลดประมาณการใช้หมึกพิมพ์ต่างๆ เท่าที่จำเป็น (บางเครื่องที่สามารถเติมหรือใช้แท้งหมึกได้ ให้ใช้ทันที)
   • ใช้ระบบเครือข่ายในการสื่อสารข้อมูลถึง ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
   • ลดปริมาณขยะในสถานศึกษา โดยการปลูกจิตสำนึก” สะอาดกาย เจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข”
   • การมีส่วนร่วมในการทำรักษาความสะอาดสถานที่เรียน ห้องเรียนทุกห้อง ด้วยครูและนักเรียน
   • ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานทันที

 
     
 
เป้าหมาย
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
  1. เป้าหมายด้านนโยบายกรมอาชีวศึกษา 
      พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา  โดยให้ความสำคัญการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างคนให้มีความชำนาญในวิชาชีพ  
        โดยสนับสนุนการรับงานการค้า การสร้างงาน สร้างรายได้ในสถานศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยี และ สิ่งประดิษฐ์ 
      การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ และ ชุมชน ในการผลิต และ 
        พัฒนากำลังคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการ 
      การจัดการศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียน  หรือผู้ทำงานอยู่แล้วที่ต้องการเพิ่ม 
        คุณวุฒิ และ ทักษะความรู้ หรือ ผู้พิการ 
      พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และ ภาษาอังกฤษ 
      พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โยสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลและการจัดระบบสารสนเทศ
      การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว 

2. เป้าหมายด้านผู้เรียน 
      ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่ดีงาม 
      ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย สุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและ สิ่งมอมเมา 
      ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ กีฬา 
      ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
      ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
      ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3. เป้าหมายด้านกระบวนการ 
      สถานศึกษาต้องจัดองค์การ โครงสร้าง และ การบริหารงาน อย่างมีระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
      สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และ การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

4. เป้าหมายด้านปัจจัย 
      ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหาร การจัดการ 
      ครูมีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
      สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

5. เป้าหมายด้านประเภทวิชาชีพ กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรม 
      การจัดโรงฝึกงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และ บริเวณเสริมสร้าง เจตคติ สอดคล้องกับสาขาวิชา 
        ที่กำหนดในหลักสูตร 
      การจัดโครงสร้างการบริหาร การจัดการของคณะวิชา และ แผนกวิชาเป็นระบบตามสาขาวิชาชีพ 
      จัดห้องปฏิบัติการกลาง สำหรับวิชาชีพที่เรียนร่วมกัน ให้ผู้เรียนวิชาชีพทุกสาขามี ความรู้และทักษะวิชาชีพ 
        เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
      การปฏิรูปการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้ผู้เรียนสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ในแต่ละชั้นปีและทวิภาคี 

6. เป้าหมายด้านประเภทวิชาชีพ กลุ่มวิชาพาณิชยกรรม 
      การจัดห้องปฏิบัติการเอื้อต่อการฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพ 
      การจัดเตรียมวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอเอื้อต่อการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
      การบริหารงานของคณะวิชา แผนกวิชาเป็นระบบ บรรลุตามเป้าหมายการศึกษาวิชาชีพ 

7. เป้าหมายด้านประเภทวิชาชีพ และวิชาชีพระยะสั้น 
      การจัดโรงฝึกงาน / พื้นที่ปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ 
      พัฒนากระบวนการเรียนการสอบ ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
 
     
     
     
     

ปรับปรุงและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลฯ  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เลขที่ 239 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โทร. 0-5359-1165 Fax. 0-5398-0909
©