ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง : ช่างยนต์ อิเล็ก บัญชี ไฟฟ้า

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

กิจกรรมชมรมดนตรี

ประกวดมารยาทไทย [อ่าน : 78 ครั้ง]

การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตก...

การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม [อ่าน : 157 ครั้ง]

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และป...

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และประกวดแผนธุรกิจดีเด่น เพื่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มผู้เรียนอาชีวะ จัดโดย... [อ่าน : 126 ครั้ง]

เข้าค่ายคุณธรรม

เข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษาใหม่ [อ่าน : 183 ครั้ง]

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 9-11 กุมภาพันธ์ [อ่าน : 341 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 5 ข่าว