ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 
 
ชื่อ : นายชูเกียรติ สายปัญญา 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7643063
อีเมล์ : -
วันที่เข้าทำงาน
28 พฤศจิกายน 2559
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร
              คณะการศึกษามหาบัณฑิต
              สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยครูเชียงใหม่
             คณะครุศาสตร์บัณฑิต
             สาขาวิชาเอก พลศึกษา
             สาขาวิชาโท สุขศึกษา
ประวัติการทำงาน
        28 พฤศจิกายน 2559      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
        19 กรกฎาคม 2554        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ การอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
        30 เมษายน 2550          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
        24 ธันวาคม 2547          ตำแหน่ง ครู
        1 ตุลาคม 2547      อาจารย์ 2 ระดับ 7
 
รหัสเอกสาร   ชื่อเอกสาร Url
001 2.3(1) คำสั่ง คลิกเปิดเอกสาร
002 2.3(2) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
003 2.3(3) รูปภาพกิจกรรม คลิกเปิดเอกสาร
004 2.3(4) บันทึกข้อความ คลิกเปิดเอกสาร