รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
ชื่อ : นายอุดม ปาลีกุย
เบอร์โทรศัพท์ : 098-5869971
อีเมล์ : -

 

 
วันที่เข้าทำงาน
29 ธันวาคม 2553
วุฒิการศึกษา
        ปริญญาโท   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
        ปริญญาตรี    มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
                        ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
                        สาขาวิชาเอก บริหารการศึกษา
        ปริญญาตรี    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
                        คณะครุศาสตร์บัณฑิต
                        สาขาวิชาเอก พลศึกษา
                        สาขาวิชาโท สุขศึกษา
ประวัติการทำงาน
                        29 ธันวาคม 2553    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
                        29 มกราคม 2553    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
                        1 ตุลาคม 2552       ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

รหัสเอกสาร   ชื่อเอกสาร Url
001 2.3(1) คำสั่ง คลิกเปิดเอกสาร
002 2.3(2) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
003 2.3(3) รูปภาพกิจกรรม คลิกเปิดเอกสาร
004 2.3(4) บันทึกข้อความ คลิกเปิดเอกสาร