ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชาญาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

พันธกิจ

     วิสัยทัศน์มุ่งเน้น ผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันเทคโนโลยี   มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ

1. มุ่งเน้น ผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

4. ส่งเสริมการปฎิบัตงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของสถานศึกษา

          “เชิดชูคุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสังคม”

อัตลักษณ์

          “จิตอาสา  พัฒนาตน”

เอกลักษณ์

          “พัฒนาคน  นำวิชาชีพสู่สังคม”

คุณธรรมอัตลักษณ์

          “ความรับผิดชอบ”

2. กลยุทธ์ในการพัฒนาของสถานศึกษา

    กลยุทธ์ที่ 1 

          ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนด

          ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของสถานศึกษา

 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียน           

 กลยุทธ์ที่ 2 

                ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

                ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของสถานศึกษา

2.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

2.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร

2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน

2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่

        ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำ กับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกำหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน

          ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของสถานศึกษา

3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา

3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กลยุทธ์ที่

         ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของสถานศึกษา

4.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

กลยุทธ์ที่

          ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดำเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทำรายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจำปี

          ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของสถานศึกษา

5.1 ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

5.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ

5.3 ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

5.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

5.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

5.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา

5.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

5.8  ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป

5.9 ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

5.10  ระดับความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์

3. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น  

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

      1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบดูแลผู้เรียนให้มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น

      2. การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลรายวิชาควรให้สอดคล้องกับผู้เรียนและสถานประกอบการ

       3. การบริหารงบประมาณควรมีการจัดสรรให้เหมาะสมกับกิจกรรม โครงการและการประเมินควรประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

       4. สร้างความตระหนักและความร่วมมือของบุคลากรภายในให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของทุกคน

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

1. กีฬามวยไทยสมัครเล่นได้รับเหรียญทองระดับชาติ ,ยุทธหัตถีเกม จังหวัดสุพรรณบุรี

2. กีฬามวยไทยสมัครเล่นได้รับเหรียญทองระดับภาค ,พระเจ้าเสือเกม จังหวัดพิจิตร

3. การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมได้รับรางวัลชมเชย ,ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

4. รางวัลชมเชยสถานศึกษาพระราชทาน

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

    ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  ประกาศจัดตั้ง  เมื่อวันที่   18 มิถุนายน  2540  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะขยาย  โอกาสทางการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา ตามแผนอาชีวศึกษาระยะที่ 7  เพื่อยกระดับการศึกษา  ของเยาวชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและสามารถรองรับนักเรียน ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ตอนต้นที่สนใจจะเรียนต่อทางด้านวิชาชีพ โดยเปิดการเรียนการสอน ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2541  เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ และพณิชยการ

ในปี พ.ศ. 2543  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ในปี พ.ศ. 2545  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ในปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   2  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  และสาขาวิชาการบัญชี

ในปี พ.ศ. 2548  เปิดสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับ  ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า  การบัญชี  การตลาด   คอมพิวเตอร์  คหกรรมบริการ  และสาขาวิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

ในปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

ในปี พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า

ในปี พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง มีเนื้อที่ 153 ไร่ 23 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 239 หมู่ 3 (บ้านป่าป๋วย)   ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  51130   โทรศัพท์  0-5398-0099 โทรสาร 0-5398-0909 Web site : www.Banhong.ac.th    E-mail : Banhong_40@hotmail.com 

โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดถนนป่าป๋วย-หนองเขียด

ทิศใต้                       ติดป่าสงวนแห่งชาติ

ทิศตะวันออก              ติดที่ดินของเอกชน

ทิศตะวันตก                ติดสำนักงานประปา อำเภอบ้านโฮ่ง และองค์การบริหารส่วน

                                 ตำบลบ้านโฮ่ง

มีอาคารเรียน  และอาคารประกอบการต่างๆ   ดังนี้

บ้านพักครู 14 ยูนิต/ห้องประชุม             จำนวน           1        ห้อง

โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน                     จำนวน           1        หลัง

อาคารกิจการ                                 จำนวน           1        หลัง

โรงอาหารและหอประชุม                     จำนวน           1        หลัง

ห้องน้ำห้องส้วม                               จำนวน           1        หลัง

บ้านพักผู้อำนวยการ                          จำนวน           1        หลัง

บ้านพัก  4  ยูนิต                                  จำนวน           1        หลัง

อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น         จำนวน           1        หลัง

อาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น                    จำนวน          1        หลัง

โรงฝึกงานแบบจั่วคู่                           จำนวน           1        หลัง

อาคารโรงจอดรถ                              จำนวน           1        หลัง

อาคารวิทยบริการ                            จำนวน          1        หลัง

อาคารเรียน 4 ชั้น                            จำนวน          1        หลัง