ดาวน์โหลด

งานสารบรรณ

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1ตัวอย่างการรับหนังสือ ดาวน์โหลด
2ตัวอย่างหนังสือส่ง ดาวน์โหลด
3บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด
4ใบนำส่งหนังสือราชการ หรือ สิ่งของ โดยให้ผ ดาวน์โหลด
5ระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลด
6เรื่อง ชนิด รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการ ชุดที่ ๑ – พณ ดาวน์โหลด
7รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564ดาวน์โหลด

งานทะเบียน

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1แบบสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดสรรดาวน์โหลด
2ใบสมัครนักเรียนคัดสรรระบบโควตา ปวส.(โควต้า) ดาวน์โหลด
3ใบสมัครนักเรียนคัดสรรระบบโควตา ปวช.(โควต้า) ดาวน์โหลด
4ใบมอบตัว ดาวน์โหลด
5ใบสมัครนักศึกษาใหม่63(ปกติ) ดาวน์โหลด

งานบุคลากร

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1บันทึกมอบหมายหน้าที่ระหว่างเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
2แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด
3แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
4ใบลาออกจากลูกจ้าง ดาวน์โหลด
5ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ดาวน์โหลด
6ใบเปลี่ยนเวร ดาวน์โหลด
7ใบไปราชการ ดาวน์โหลด

งานทวิภาคี

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการดาวน์โหลด

งานกิจกรรม

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1ตารางอบรมให้ความรู้แจ้งข่าวสารหน้าเสาธงดาวน์โหลด

งานการเงิน

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการดาวน์โหลด
2แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษา ดาวน์โหลด
3แบบฟอร์มนำส่งหลักฐานใบสำคัญชดใช้เงินยืม ดาวน์โหลด
4แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร ดาวน์โหลด
5ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดาวน์โหลด
6สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด