ดาวน์โหลด

งานสารบรรณ

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1ตัวอย่างการรับหนังสือ ดาวน์โหลด
2ตัวอย่างหนังสือส่ง ดาวน์โหลด
3บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด
4ใบนำส่งหนังสือราชการ หรือ สิ่งของ โดยให้ผ ดาวน์โหลด
5ระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลด
6เรื่อง ชนิด รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการ ชุดที่ ๑ – พณ ดาวน์โหลด
7รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564ดาวน์โหลด

งานทะเบียน

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1แบบสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดสรรดาวน์โหลด
2ใบสมัครนักเรียนคัดสรรระบบโควตา ปวส.(โควต้า) ดาวน์โหลด
3ใบสมัครนักเรียนคัดสรรระบบโควตา ปวช.(โควต้า) ดาวน์โหลด
4ใบมอบตัว ดาวน์โหลด
5ใบสมัครนักศึกษาใหม่63(ปกติ) ดาวน์โหลด

งานบุคลากร

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1บันทึกมอบหมายหน้าที่ระหว่างเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
2แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด
3แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
4ใบลาออกจากลูกจ้าง ดาวน์โหลด
5ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ดาวน์โหลด
6ใบเปลี่ยนเวร ดาวน์โหลด
7ใบไปราชการ ดาวน์โหลด

งานทวิภาคี

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการดาวน์โหลด

งานกิจกรรม

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1ตารางอบรมให้ความรู้แจ้งข่าวสารหน้าเสาธงดาวน์โหลด

งานการเงิน

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุ ดาวน์โหลด
3แบบฟอร์มนำส่งหลักฐานใบสำคัญชดใช้เงินยืม ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
6สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด

งานฝ่ายแผนและความร่วมมือ

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1 แบบฟอร์มการเขียนโครงงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดาวน์โหลด
2แบบฟอร์ม ส.001 ดาวน์โหลด
3เอกสารประกอบการจัดทำแผน ดาวน์โหลด