ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบัณฑตย์ สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
นายอุดม ปาลีกุย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอุดม ปาลีกุย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายธวัช แก้วศรีพจน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความมือมือ
นายธวัช แก้วศรีพจน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา