นายบันจวบ ก้อฝั้น
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทร.089-9559118
นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่กิจกรรม
โทร.091-0689185
นายสุวรรณ สัตยมิ่งมงคล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทร.082-6227763