นายสุพจน์ ญาณะทาน
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่กิจกรรม
โทร.091-0689185
นายสุวรรณ สัตยมิ่งมงคล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(สาขาห้วยต้ม)
โทร.082-6227763