นายสุวรรณ สัตยมิ่งมงคล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
โทร.082-6227763
นายประภัทร์ ขัติยะ
หัวหน้าแผนกยานยนต์
โทร.063-7799992
นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง
โทร.085-5217888
นายสุพจน์ ญาณะทาน
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
โทร.
นายวีรวัฒน์ ปารมี
หัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทร
นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
โทร.089-9567556
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
เจ้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร.098-7637103
นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร.091-0689185
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
หัวหน้าแผนกการบัญชี
โทร.092-9906505
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทร.081-7066131
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร.089-2626701
นายสุวรรณ สัตยมิ่งมงคล
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
(สาขาห้วยต้ม)
โทร082-6227763