นางสาวอรพรรณ อินนะลา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
โทร. 082 – 598336
นายชัชวาล คำวังพฤกษ์
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร. 081 – 3875502
นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร 089 – 9567556
นายจักรพงษ์ ต่อโชติ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร082 – 6695634
นายสุพจน์ ญาณะทาน
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร 090 – 3161457
ว่าที่ร้อยตรีธนคมน์ ต๊ะมัง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร 093 – 8231180
นางสาวเพ็ญประภา คำอิ่น
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร 083 – 4724742
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองแท้
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร.089 – 9989920
นางสาวสาวิตรี แก้วปัญญา
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร 088 – 2670311
นายไตรเทพ จันทวงศ์
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร 080 – 8855728
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร 081 – 7066131
นายสุวรรณ สัตยมิ่งมงคล
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร 082 – 6227763
นางรวีวรรณ เทพพรหม
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร 091 – 0689185
นางสาวชาคริยา อินสุทะ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
โทร 088 – 5891793