นายธนดล ก้างคำมา
หัวหน้างานปกครอง
โทร 084-4885483
นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
โทร 085-5217888
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
โทร 089-2626701
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
โทร 098-7637103
นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
โทร 091-0689185
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
โทร 092-9906505
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
โทร 081-7066131
นายสุวรรณ สัตยมิ่งมงคล
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
โทร 082-6227763