นายจักพงษ์ ต่อโชติ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย
โทร 081 – 7066131
นายสุรพงษ์ แดงซอน
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย
โทร 081 – 7846605
นางสาวพรนภา ปันวารินทร์
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักหญิง
โทร 094-6262227
นางสาวสวามินี เขื่อนโพธิ์
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักหญิง
โทร 082 – 6198492

นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา
โทร 081 – 7066131
นายมิตร พงศ์ตุ้ย
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 083-9439545
นางรวีวรรณ เทพพรหม
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 091-0689185
นายชัชวาล กลับแสง
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย
โทร 085 – 5109174
ว่าที่ร้อยตรีธนคมน์ ต๊ะมัง
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย
โทร 093 – 8231180
นางสาวสิริโสภา เมืองใจ
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักหญิง
โทร 097 – 1182802
นางสาวเพ็ญประภา คำอิ่น
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา
โทร 083 – 4724742
นายสุวรรณ สัตยมิ่งมงคล
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา
โทร 082 – 6227763
นางลาวัลย์ มณเทียร
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 085-7149241
นางสาวชาคริยา อินสุทะ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 088 – 5891793