นายธนดล ก้างคำมา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 084-4885483
นายบันจวบ ก้อฝั้น
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 089-9559118
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 089-2626701
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 081-7066131
นางสาวพรนภา ปันวารินทร์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 094-6262227
นายมิตร พงศ์ตุ้ย
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 083-9439545
นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 091-0689185
นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 085-5217888
นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 063-1130884
นายสุวรรณ สัตยมิ่งมงคล
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 082-6227763
นายประเสริฐ ทะนุชิต
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 089-9506314
นางลาวัลย์ มณเทียร
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทร 085-7149241