นางอธิษฎา ดิลกอมรคีรี
หัวหน้างานแนะแนว
โทร.083-8616083
นายประภัทร์ ขัติยะ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทร.063-7799992
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทร.089-2626701
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทร.081-7066131
นางสาวสวามินี เขื่อนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายวิรวัฒน์ ปารมี
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทร.
นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทร.085-5217888
นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทร.063-1130884
นายสุพจน์ ญาณะทาน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โทร.
นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน