นางสาวอรพรรณ อินนะลา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.082 – 5980336
นายชัชวาล คำวังพฤกษ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.081 – 3875502
นางสาวสาวิตรี แก้วปัญญา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.088 – 2670311
นายไตรเทพ จันทวงค์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.080 – 8855728
นายจักรพงษ์ ต่อโชติ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.082 – 6695634
นายสุวรรณ สัตย์มิ่งมงคล
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร. 090 – 3161457
นางอธิษฎา ดิลกอมรคีรี
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.083-8616083
นางรวีวรรณ เทพพรหม
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.091 – 0689185
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองแท้
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.089 – 9989920
สิบเอกศุภฤกษ์ ดวงวะนา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.088 – 4138849
นายสุกัลย์ ใจน้อย
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.094 – 4797144
นายสุพจน์ ญาณะทาน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร. 090 – 3161457
นางสาวสวามินี เขื่อนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร. 082 – 6198492
นางสาวเพ็ญประภา คำอิ่น
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.083 – 4724742
นางสาวชาคริยา อินสุทะ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
โทร.088 – 5891793