นางสาวสาวิตรี แก้วปัญญา
หัวหน้างานการเงิน
โทร 088 – 2670311
นางสาวกิ่งกาญจน์ ตาโล๊ะ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
โทร 062 – 2765471
นางสาวสวามินี เขื่อนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
โทร 082 – 6198492