นางสาวเพียงตะวัน เทียนฤกษ์
หัวหน้างานบัญชี
โทร 065 – 4437899
นางสาวเพ็ญประภา คำอิ่น
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
โทร 083 – 4724742
นายสุวรรณ สัคยมิ่งมงคล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
โทร. 082-6227763
นางสาวปรียาพร อนุพงษ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
โทร. 082-0337992