นางสาววรรณา สาริขิต
หัวหน้างานทะเบียน
โทร. 089-7599822
นางอธิษฎา ดิลกอมรคีรี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
โทร. 083-8616083
นางสาวปรียาพร อนุพงษ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
โทร. 082-0337992
นายสุวรรณ สัคยมิ่งมงคล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
โทร. 082-6227763