นางสาวพรนภา ปันวารินทร์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทร. 094-6262227
นางสาวปรียาพร อนุพงษ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
โทร. 082-0337992