นายชัชวาล คำวังพฤกษ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทร.081 – 3875502
นางสาวพรนภา ปันวารินทร์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
โทร 094-6262227
นางสาวปรียาพร อนุพงษ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
โทร. 082-0337992