ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองแท้
หัวหน้างานพัสดุ
โทร 089 – 9989920
นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร. 089-9567556
นายชัชวาล คำวังพฤกษ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร 081 – 3875502
นายไตรเทพ จันทวงค์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร.080 – 8855728
นายจักรพงษ์ ต่อโชติ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร.082 – 6695634
นางสาวสาวิตรี แก้วปัญญา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร 088 – 2670311
สิบเอกศุภฤกษ์ ดวงวะนา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร.088 – 4138849
นายสุกัลย์ ใจน้อย
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร.094 – 4797144
นางสาวเพ็ญพิชชา วงค์ฝั้น
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร. 063-1060708

นางสาวกาญจนา ธนโชติหิรัณ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร. 085-5289756