นายประภัทร์ ขัติยะ
หัวหน้างานพัสดุ
โทร. 063-7799992
นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร. 089-9567556
นายธกฤต วรรณธนสุทธิ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร. 063-1130884
นางกาญจนา บุญกลิ่น
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร. 085-5289756
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร. 092-9906505
นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร. 085-5217888
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร. 081-7066131
นางสาวเพ็ญพิชชา วงค์ฝั้น
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โทร. 063-1060708