นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทร. 081-7066131
นายบันจวบ ก้อฝั้น
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 089-9559118
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 098-7637103
นางกาญจนา บุญกลิ่น
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 085-5289756
นายสุพจน์ ญาณะทาน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 090-3161457
นางสาวเพ็ญพิชชา วงศ์ฝั้น
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 063-1060708
นายมิตร พงศ์ตุ้ย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 083-9439545
นางลาวัลย์ มณเทียร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 085-7149241