นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทร. 081-7066131
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร.098-7637103
นายสุรพงษ์ แดงซอน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร 081 – 7846605
นางสาวกาญจนา ธนโชติหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 085-5289756
นายสุพจน์ ญาณะทาน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 090-3161457
ว่าที่ร้อยตรีธนคมน์ ต๊ะมัง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร 093 – 8231180
นางสาวเพ็ญพิชชา วงศ์ฝั้น
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 063-1060708
นายมิตร พงศ์ตุ้ย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 083-9439545
นางลาวัลย์ มณเทียร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทร. 085-7149241