นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทร.085-5217888
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทร.098-7637103
นางสาวนันทพร ใจประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายสุวรรณ สัตยมิ่งมงคล
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทร.082-6227763