นายสุพจน์ ญาณะทาน
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
โทร.090-3161457
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
โทร.098-7637103
นางสาวนันทภรณ์ ใจประสิทธ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
โทร