นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
โทร.089-2626701
นางสาวสุปรียา วงค์จันทร์ติ๊บ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทร.062-2913515