นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทร.063-1130884
นายประภัทร์ ขัติยะ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทร.063-7799992
นายสุพจน์ ญาณะทาน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทร.090-3161457
นางสาวณัฐณีย์ แก้วยองผาง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทร.098-7460842
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทร.092-9906505
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทร.081-7066131