นายประภัทร์ ขัติยะ
หัวหน้าแผนกยานยนต์
โทร.063-7799992
นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
ครูแผนกยานยนต์
โทร.063-1130884
นายธนดล ก้างคำมา
ครูแผนกยานยนต์
โทร 084-4885483
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
ครูแผนกยานยนต์
โทร.098-7637103
นายสุรพงษ์ แดงซอน
ครูแผนกยานยนต์
โทร.081-7846605
นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง
โทร.085-5217888
นายสุวรรณ สัตยมิ่งมงคล
ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง
โทร.082-6227763
นายสุพจน์ ญาณะทาน
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
โทร.090-3161457
นายชัชวาล กลับแสง
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
โทร 086-4205797
นาวอ้อยใจ แดงอินทร์
หัวหน้าแผนกการบัญชี
โทร.092-9906505
นางสาวภาติยา ภักดี
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวสวามินี เขื่อนโพธิ์
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นายวีรวัตน์ ปารมี
หัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
โทร
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
ครูแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
โทร.089-2626701
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทร.081-7066131
นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
โทร.089-9567556
นางสาววรรณา สาริขิต
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
โทร.089-7599822
นางสาวพรนภา ปันวารินทร์
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
โทร.094-6262227
นางอธิษฎา ดิลกอมรคีรี
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
โทร.083-8616083