นายวีวัฒน์ ปารมี
หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ
โทร
นายธนดล ก้างคำมา
เจ้าหน้าที่งานวางแผนงบประมาณ
โทร 084-4885483
นางสาวพรพิมล อุตสาสาร
เจ้าหน้าที่งานวางแผนงบประมาณ
โทร 0832013383