นายวีรวัฒน์ ปารมี
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทร
นายบันจวบ ก้อฝั้น
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทร 089-9559118
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทร.089-2626701
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทร.081-7066131
นายธนดล ก้างคำมา
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทร 084-4885483
นางสาวพรนภา ปันวาริทร์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทร.094-6262227
นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทร.089-9567556
นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทร.063-1130884
นายสุพจน์ ญาณะทาน
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทร.090-3161457
นางสาวอธิษฎา ดิลกอมรคีรี
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทร.083-8616083
นางสาวพรพิมล อุตสาสาร
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทร 0832013383