นายชัชวาล กลับแสง
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทร.086-4205797
นางสาวปรียาพร อนุพงษ์
เจ้าหน้าที่อัพเดทข่าวสารวิทยาลัยฯ
โทร.082-0337992
นางสาวพรพิมล อุตสาสาร
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
โทร 0832013383