นางอ้อยใจ แดงอินทร์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โทร.092-9906505
นายบันจวบ ก้อฝั้น
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โทร 089-9559118
นางสาววรรณา สาริขิต
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โทร.089-7599822
นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โทร.063-1130884
นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โทร.085-5217888
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โทร.089-2626701
นางสาวพรนภา ปันวารินทร์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โทร.094-6262227
นางสาววลัยลักษณ์ จินดาหลวง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โทร.081-0321879