นายประภัทร์ ขัติยะ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
โทร : 063-7799992
A01-วุฒิการศึกษา A02- หลักฐานวุฒิบัตร
A03- เกียรติบัตร A04- การบริการวิชาการ วิชาชีพ
A05- รางวัลของครู A06- การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
A07- แผนการสอน A08- บันทึกหลังสอน
A09- การวัดและประเมินผลตามความจริง A10- การนิเทศการเรียนรู้
A11- วิจัยในชั้นเรียน A12 – งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
A13 – รางวัลของผู้เรียน A14 – การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
A15- กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ A16- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
A17- กิจกรรมนันทนาการ A18- กิจกรรมดำรงตนตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
A19- กิจกรรมการวิชาการ วิชาชีพ A20- ติดตามผู้เรียน
A21- สิ่งประดิษฐ์ A22 – คำสั่ง
นายธนกฤต
อาจ่ารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
โทร : 063-1130884
A01-วุฒิการศึกษา A02- หลักฐานวุฒิบัตร
A03- เกียรติบัตร A04- การบริการวิชาการ วิชาชีพ
A05- รางวัลของครู A06- การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
A07- แผนการสอน A08- บันทึกหลังสอน
A09- การวัดและประเมินผลตามความจริง A10- การนิเทศการเรียนรู้
A11- วิจัยในชั้นเรียน A12 – งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
A13 – รางวัลของผู้เรียน A14 – การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
A15- กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ A16- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
A17- กิจกรรมนันทนาการ A18- กิจกรรมดำรงตนตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
A19- กิจกรรมการวิชาการ วิชาชีพ A20- ติดตามผู้เรียน
A21- สิ่งประดิษฐ์ A22 – คำสั่ง
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
อาจ่ารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
โทร : 098-7637103
A01-วุฒิการศึกษา A02- หลักฐานวุฒิบัตร
A03- เกียรติบัตร A04- การบริการวิชาการ วิชาชีพ
A05- รางวัลของครู A06- การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
A07- แผนการสอน A08- บันทึกหลังสอน
A09- การวัดและประเมินผลตามความจริง A10- การนิเทศการเรียนรู้
A11- วิจัยในชั้นเรียน A12 – งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
A13 – รางวัลของผู้เรียน A14 – การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
A15- กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ A16- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
A17- กิจกรรมนันทนาการ A18- กิจกรรมดำรงตนตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
A19- กิจกรรมการวิชาการ วิชาชีพ A20- ติดตามผู้เรียน
A21- สิ่งประดิษฐ์ A22 – คำสั่ง
นายธนดล ก้างคำมา
อาจ่ารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
โทร : 084-4885483
A01-วุฒิการศึกษา A02- หลักฐานวุฒิบัตร
A03- เกียรติบัตร A04- การบริการวิชาการ วิชาชีพ
A05- รางวัลของครู A06- การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
A07- แผนการสอน A08- บันทึกหลังสอน
A09- การวัดและประเมินผลตามความจริง A10- การนิเทศการเรียนรู้
A11- วิจัยในชั้นเรียน A12 – งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
A13 – รางวัลของผู้เรียน A14 – การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
A15- กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ A16- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
A17- กิจกรรมนันทนาการ A18- กิจกรรมดำรงตนตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
A19- กิจกรรมการวิชาการ วิชาชีพ A20- ติดตามผู้เรียน
A21- สิ่งประดิษฐ์ A22 – คำสั่ง
นายสุรพงษ์ แดงซอน
อาจ่ารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
โทร : 081-7846605
A01-วุฒิการศึกษา A02- หลักฐานวุฒิบัตร
A03- เกียรติบัตร A04- การบริการวิชาการ วิชาชีพ
A05- รางวัลของครู A06- การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
A07- แผนการสอน A08- บันทึกหลังสอน
A09- การวัดและประเมินผลตามความจริง A10- การนิเทศการเรียนรู้
A11- วิจัยในชั้นเรียน A12 – งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
A13 – รางวัลของผู้เรียน A14 – การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
A15- กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ A16- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
A17- กิจกรรมนันทนาการ A18- กิจกรรมดำรงตนตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
A19- กิจกรรมการวิชาการ วิชาชีพ A20- ติดตามผู้เรียน
A21- สิ่งประดิษฐ์ A22 – คำสั่ง
นายธีรยุทธ์ จันทร์ลอย
อาจ่ารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
โทร : 093-2130619
A01-วุฒิการศึกษา A02- หลักฐานวุฒิบัตร
A03- เกียรติบัตร A04- การบริการวิชาการ วิชาชีพ
A05- รางวัลของครู A06- การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
A07- แผนการสอน A08- บันทึกหลังสอน
A09- การวัดและประเมินผลตามความจริง A10- การนิเทศการเรียนรู้
A11- วิจัยในชั้นเรียน A12 – งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
A13 – รางวัลของผู้เรียน A14 – การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
A15- กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ A16- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
A17- กิจกรรมนันทนาการ A18- กิจกรรมดำรงตนตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
A19- กิจกรรมการวิชาการ วิชาชีพ A20- ติดตามผู้เรียน
A21- สิ่งประดิษฐ์ A22 – คำสั่ง