นายบันจวบ ก้อฝั้น
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
โทร : 089-9559118
A01-วุฒิการศึกษาA02- หลักฐานวุฒิบัตร
A03- เกียรติบัตรA04- การบริการวิชาการ วิชาชีพ
A05- รางวัลของครูA06- การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
A07- แผนการสอนA08- บันทึกหลังสอน
A09- การวัดและประเมินผลตามความจริงA10- การนิเทศการเรียนรู้
A11- วิจัยในชั้นเรียนA12 – งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
A13 – รางวัลของผู้เรียนA14 – การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
A15- กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์A16- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
A17- กิจกรรมนันทนาการA18- กิจกรรมดำรงตนตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
A19- กิจกรรมการวิชาการ วิชาชีพA20- ติดตามผู้เรียน
A21- สิ่งประดิษฐ์A22 – คำสั่ง
นายสุพจน์ ญาณทาน
อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์
โทร : 090-3161457
A01-วุฒิการศึกษาA02- หลักฐานวุฒิบัตร
A03- เกียรติบัตรA04- การบริการวิชาการ วิชาชีพ
A05- รางวัลของครูA06- การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
A07- แผนการสอนA08- บันทึกหลังสอน
A09- การวัดและประเมินผลตามความจริงA10- การนิเทศการเรียนรู้
A11- วิจัยในชั้นเรียนA12 – งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
A13 – รางวัลของผู้เรียนA14 – การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
A15- กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์A16- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
A17- กิจกรรมนันทนาการA18- กิจกรรมดำรงตนตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
A19- กิจกรรมการวิชาการ วิชาชีพA20- ติดตามผู้เรียน
A21- สิ่งประดิษฐ์A22 – คำสั่ง
นายย์ชัชวาล กลับแสง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
โทร : 086-4205797 – 095-0040958

แฟ้มสะสมผลงาน e-portfolio

A01-วุฒิการศึกษาA02- หลักฐานวุฒิบัตร
A03- เกียรติบัตรA04- การบริการวิชาการ วิชาชีพ
A05- รางวัลของครูA06- การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
A07- แผนการสอนA08- บันทึกหลังสอน
A09- การวัดและประเมินผลตามความจริงA10- การนิเทศการเรียนรู้
A11- วิจัยในชั้นเรียนA12 – งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
A13 – รางวัลของผู้เรียนA14 – การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
A15- กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์A16- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
A17- กิจกรรมนันทนาการA18- กิจกรรมดำรงตนตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
A19- กิจกรรมการวิชาการ วิชาชีพA20- ติดตามผู้เรียน
A21- สิ่งประดิษฐ์A22 – คำสั่ง