หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ
โทร :
….
อาจารญ์ประจำวิชาคณิตศาสตร์
โทร :
….
อาจารย์ประจำวิชาวิชา วิทยาศาสตร์
โทร :