นายวีรวัฒน์ ปารมี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
โทร :