ประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินและติดตามตรวจสอบ ปีการศึกษา 2562

ในวันเสาร์ที่ 26 กัน

Read more