วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและฝ่ายบริหารทรัพยากรเพื่อเตรียมหลักฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน

Read more

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาจังหวัดลำพูน

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน

Read more

คณะอนุกรรมการทำการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

นายสุภชัย โลหิตพินทุ

Read more

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน กระทรวงพลังงาน ได้จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ “การอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีงานทดแทน”

วันจันทร์ ที่ 8 กุมภ

Read more

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 23 ธันวาค

Read more