วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ดำเนินโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน

Read more