โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ-ตัดสินธุรกิจดีเด่น เพื่อประกอบธุรกิจSME กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เชิญชวนคณะครู อาจารย

Read more