งนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎ

Read more

การประเมินผลการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎ

Read more

การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนสู้ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand)

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ม

Read more